INFORMACJA

Szanowni Państwo, Na podstawie złożonych deklaracji, wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuowało 69 dzieci. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 31 wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało: 41 dzieci, niezakwalifikowanych: 4 dzieci. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Załącznik nr 1 – Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne (PDF 102 kB)
Załącznik nr 2 – Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (PDF 135 kB)

Informujemy, że do dnia 20.04.2024 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie woli przyjęcia (PDF 93 kB)

Po 22.04.2024 r. po weryfikacji w/w dokumentów zostanie zamieszona lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola.