KONKURS PLASTYCZNY – „MAGUŚ”

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM:
PROJEKT MASKOTKI DO ŻŁOBKA „MAGUŚ”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt maskotki do Żłobka „Maguś”,
który zostanie otwarty w 2021 roku przy ZSiPO w Magnuszewie.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie we współpracy
z Wójtem Gminy Magnuszew P. Markiem Drapałą,  który jest również fundatorem nagród.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich oddziałów ZSiPO w Magnuszewie.
Prace należy składać w Sekretariacie ZSiPO w Magnuszewie do 18.12.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 15.01.2021 r.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM: PROJEKT MASKOTKI DO ŻŁOBKA „MAGUŚ”.

CELE KONKURSU:

 1. Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości poprzez działalność plastyczną.
 2. Tworzenie możliwości ekspresji i wypowiedzi twórczych w różnych dziedzinach artystycznych.
 3. Kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.
 4. Kształtowanie kultury wrażliwości estetycznej.

Regulamin Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
Koordynator: Bożena Oziembło

 1. Konkurs ma charakter szkolny
 2. Termin składania prac do 18.12.2020r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.01.2021r.
 4. Typ konkursu: indywidualny.
 5. Kategorie wiekowe:
  • Przedszkole i zerówki
  • Uczniowie klas I-III
  • Uczniowie klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace należy złożyć do sekretariatu w ZSiPO w Magnuszewie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny z jednoczesną zgodą na publikacje i wykorzystanie prac w dowolnej formie przez organizatora.
 3. Technika wykonania prac: dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, collage, techniki mieszane (praca płaska bez użycia materiałów nie trwałych: kasza, modelina itp.).
 4. Format prac: A3, A4
 5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę (imię i nazwisko autora, klasę).
 6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 9. Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora.
 10. Prac konkursowych nie należy oprawiać.
 11. Prace zniszczone, przyniesione po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Warunki konkursu i nagrody:

 1. Prace oceni oraz wyłoni laureatów Jury powołane przez organizatorów.
 2. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 3. Kryteria oceny prac: samodzielność, pomysłowość, zgodność z tematyką oraz celem konkursu, estetyka pracy a także oryginalność.
 4. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostali otrzymają drobne upominki.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15.01.2021r.