KONKURS DLA PRZEDSZKOLA

KONKURS DLA PRZEDSZKOLA „Podaj rękę Światu – Działaj dla klimatu!”
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej, którego organizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

WYMAGANIA:
Pracę konkursową należy wykonać według własnego pomysłu, na papierze o formacie nie mniejszym niż A2 (42cm/59,4cm) i nie większym niż A1 (84,1cm/59,4cm), praca 2D (płaska) wykonana dowolną techniką. Prace należy złożyć u wychowawcy danego oddziału przedszkolnego w terminie do 13 marca 2020r. Praca konkursowa ma być wykonana przez troje dzieci, w innym przypadku praca zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową.

TEMATYKA KONKURSU: nawiązuje do problemów związanych ze zmianą klimatu, oraz globalnym ociepleniem co ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu Konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, promowaniem działań podejmowanych na rzecz ochrony klimatu oraz podniesienie świadomości u dzieci jakie zagrożenie powoduje globalne ocieplenie.

CEL KONKURSU:

 • podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz problematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu;
 • uświadomienie konieczności podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu;
 • rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego;
 • rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

ETAPY KONKURSU:

 1. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
  1)  I etap – przedszkolny, w którym dyrektor przedszkola wskazuje jedną pracę, która zostanie zgłoszona do Konkursu;
  2) II etap – wojewódzki, przeprowadzany przez Komisję Konkursową, w siedzibie Organizatora Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na uroczystej Gali Finałowej Konkursu, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci i wyróżnieni. Miejsce i termin Gali zostaną określone w zaproszeniach. Organizator nie zapewnia oraz nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na Galę.

KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY:

W celu przeprowadzenia Konkursu, Marszałek Województwa Mazowieckiego powołuje,  w drodze zarządzenia, Komisję Konkursową określając jej zadania oraz tryb pracy. Komisja Konkursowa, dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym, a następnie wyłania trzech laureatów I miejsca, trzech laureatów II miejsca, trzech laureatów III miejsca oraz przyznaje trzy wyróżnienia. Kryteriami oceny prac konkursowych są: zgodność tematyczna, pomysłowość, samodzielność estetyka wykonania oraz zgodność z niniejszym Regulaminem. Informacja o wyłonionych laureatach oraz protokół Komisji Konkursowej pozostają niejawne do czasu ogłoszenia wyników podczas Gali Finałowej Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

Organizator przewiduje nagrody dla:

 • przedszkoli, które zajęły I,II,III miejsce oraz otrzymały wyróżnienia;
 • dzieci przygotowujących prace konkursowe, które zdobyły I,II,III miejsce oraz wyróżnienia;
 • opiekunów odpowiedzialnych za przygotowanie nagrodzonych prac konkursowych.

Cały regulamin konkursu dostępny jest na stronie: mazovia.pl/konkursy–szkolenia
Zachęcamy do udziału w konkursie 🙂

Anna Ogrodzińska i Anna Gielecińska