HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W MAGNUSZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
zgodnie z zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2019r.

REKRUTACJA ZASADNICZA

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja  od godz. 8.00
do 20 maja  do godz. 15.00
2 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
3 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez szkołę absolwenta) od 21 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
4 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe do 15 lipca
5 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 lipca  godz. 12.00
6 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 16 lipca od godz. 12.00
do 24 lipca do godz. 10.00
7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca  godz. 12.00
8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipca do godz.16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

9 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, od 26 lipca od godz. 8.00
do 30 lipca do godz. 12.00
10 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 16 sierpnia
11 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 19 sierpnia  godz. 12.00
12 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 19 sierpnia  od godz. 12.00
do 27 sierpnia  do godz. 16.00
13 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28 sierpnia  godz. 10.00
14 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 sierpnia do godz.12.00