UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ

„UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ – PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW” – INFORMACJE O PROJEKCIE

Drodzy Rodzice,
W październiku 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic oraz zwiększenie jakości nauczania w szkole poprzez:

  • realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających,
  • realizację zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK,
  • stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, jak i procesu pracy indywidualnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic.

Czytaj więcej…

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

informuję, że 17 września 2020 r.(czwartek) na plac szkoły będą wjeżdżały duże samochody ciężarowe. Trwają intensywne prace związane z budową żłobka. Proszę nie wjeżdżać i nie parkować na terenie szkoły.

Jednocześnie przypominam, że na teren szkoły wjeżdżać mogą wyłącznie pracownicy ZSiPO oraz pojazdy zaopatrzenia. Wielokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, gdyż dzieci wysiadające z autobusów biegną do budynku szkoły bez rozglądania się. Proszę Rodziców o uszanowanie mojej prośby i przestrzeganie zakazu wjazdu, który obowiązuje od wielu lat. Prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

Pracownicy proszeni są o parkowanie w wyznaczonych miejscach w sposób umożliwiający swobodny przejazd.

Agnieszka Kozłowska

 

MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021 skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej…